எத்திறம்! உரலினோடி


இந்த அனுபவத்தை நினைத்து, ‘எத்திறம்! உரலினோடிணைந்திருந் தேங்கிய எளிவே!” என்று ஆறுமாதம் மயங்கி மோஹித்திருந்தாராம் ஸ்வாமி நம்மாழ்வார்!

(Beautiful picture by Shri Keshav ji)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *