குரைகழல்கள் நீட்டி


குரைகழல்கள் நீட்டி*

மண் கொண்ட கோல வாமனா,*

குரை கழல் கைகூப்புவார்கள்* கூட நின்ற மாயனே,*

விரை கொள் பூவும் நீரும்கொண்டு* ஏத்தமாட்டேனேலும்,* உன்

உரை கொள் சோதித் திரு உருவம்* என்னது ஆவி மேலதே!

ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய்மொழி – 4 ஆம் பத்து பாசுரம். 4.3.7

திரிவிக்ரம அவதாரம்

Pasuram meaning:
“O Lovely Manikin! You extended your tinkling feet and took the Earth. O Lord who gives refuge to those who come with folded hands! I do not worship you with fragrant flowers and water. Yet your mysterious radiance stands guard over my soul”

ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *