Damodarastakam


During the special month of Karthika, devotees around the world sing this Damodarastakam every day. Each verse describes various exceptional qualities or features of Krishna. In this year – 2015, Karthika month starts on October 27th and ends on November 25th.

damodara-ural2

Chant Damodarastakam

Kindly refer Damodarastakam slokam lyrics below given in Tamil as well as English.

 

॥ ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம் ॥

நமாமீஸ்²வரம் ஸச்சிதா³னந்த³ரூபம்
லஸத்குண்ட³லம் கோ³குலே ப்ராஜமானம் |
யஸோ²தா³பியோலூக²லாத்தாவமாநம்
பராம்ருஷ்டமத்யம் ததோ த்³ருத்ய கோ³ப்யா || 1 ||

ருத³ந்தம் முஹுர்நேத்ரயுக்³மம் ம்ருஜந்தம்
கராம்போஜ-யுக்³மேந ஸாதங்கநேத்ரம் |
முஹு:ஸ்²வாஸ கம்ப-த்ரிரேகா²ங்கண்ட²
ஸ்தி²தக்³ரைவம்-தா³மோத³ரம் பக்திப³த்த³ம் || 2 ||

இதித்³ருக் ஸ்வலீலாபிராநந்த³ குண்டே³
ஸ்வகோஷம் நிமஜ்ஜந்தமாக்யா பயந்தம் |
ததீ³யேஸி²தஜ்ஞேஷு பக்தைர்ஜிதத்வம்
புந: ப்ரேமதஸ்தம் ஸ²தாவ்ருத்தி வந்தே³ || 3 ||

வரம் தே³வ ! மோக்ஷம் ந மோக்ஷாவதிம் வா
ந சாந்யம் வ்ருணே(அ)ஹம் வரேஸா²த³பீஹ ।
இத³ம் தே வபுர்நாத² கோ³பால பா³லம்
ஸதா³ மே மநஸ்யாவிராஸ்தாம் கிமந்யை || 4 ||

இத³ம் தே முகா²ம்போஜமத்யந்தநீலை –
ர்வ்ருதம் குந்தலை: ஸ்நிக்³த்தரக்தைஸ்²ச கோ³ப்யா |
முஹுஸ்²சும்பி³தம் பி³ம்ப³ரக்தாதரம் மே
மநஸ்யாவிராஸ்தாமலம் லக்ஷலாபை: || 5 ||

நமோ தே³வ தா³மோத³ராநந்த விஷ்ணோ !
ப்ரஸீத ப்ரபோ ! து³:க²ஜாலாப்திமக்³நம் |
க்ருபாத்³ருஷ்டி வ்ருஷ்டயாதிதீ³நம் பதாநு –
க்³ருஹானேஸ² மாமஜ்ஞமேத்யக்ஷித்³ருஸ்²ய: || 6 ||

குபே³ராத்மஜௌ ப³த்த³மூர்த்த்யைவ யத்³வத்
த்வயா மோசிதௌ பக்திபாஜௌ க்ருதௌ ச |
ததா² ப்ரமபக்திம் ஸ்வகாம் மே ப்ரயச்ச²
ந மோக்ஷே க்³ரஹோ மே (அ) ஸ்தி தா³மோத³ரஹ || 7 ||

நமஸ்தே(அ)ஸ்து தா³ம்னே ஸ்புரத்³தீ³ப்திதாம்நே
த்வதீ³யோத³ராயாத² விஸ்²வஸ்ய தாம்நே |
நமோ ராதிகாயை த்வதீ³ய ப்ரியாயை
நமோ (அ) நந்தலீலாய தே³வாய துப்யம் || 8 ||

॥ ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

“ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே
ஹரே ராம ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே”

ஸர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம்.

Damodarastakam -English

(1)
namamisvaram sac-cid-ananda-rupam
lasat-kundalam gokule bhrajamanam
yasoda-bhiyolukhalad dhavamanam
paramrstam atyantato drutya gopya

Meaning: To the supreme controller, who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested Himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of their storerooms and who then quickly jumped up and ran in retreat in fear of Mother Yasoda but was ultimately caught – to that Supreme Lord, Sri Damodara, I offer my humble obeisances.

(2)

rudantam muhur netra-yugmam mrjantam
karambhoja-yugmena satanka-netram
muhuh svasa-kampa-trirekhanka-kantha-
sthita-graivam damodaram bhakti-baddham

Meaning: Upon seeing His mother’s whipping stick, He cried and rubbed His eyes again and again with His two lotus hands. His eyes were fearful and His breathing quick, and as Mother Yasoda bound His belly with ropes, He shivered in fright and His pearl necklace shook. To this Supreme Lord, Sri Damodara, I offer my humble obeisances.

(3)

itidrk sva-lilabhir ananda-kunde
sva-ghosam nimajjantam akhyapayantam
tadiyesita-jnesu bhaktair jitatvam
punah prematas tam satavrtti vande

Meaning: Those superexcellent pastimes of Lord Krishna’s babyhood drowned the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to His majestic aspect of Narayana in Vaikuntha, the Lord herein reveals: “I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion.” To the Supreme Lord, Damodara, my obeisances hundreds and hundreds of times.

(4)

varam deva moksam na moksavadhim va
na canyam vrne ‘ham varesad apiha
idam te vapur natha gopala-balam
sada me manasy avirastam kim anyaih

Meaning: O Lord, although You are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to You for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that Your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that Your childhood pastimes may ever be enacted in my heart.

(5)

idam te mukhambhojam atyanta-nilair
vrtam kuntalaih snigdha-raktais’ ca gopya
muhus cumbitam bimba-raktadharam me
manasy avirastam alam laksa-labhaih

Meaning: O Lord, the cheeks of Your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruits due to Mother Yasoda’s kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind.

(6)

namo deva damodarananta visno
prasida prabho duhkha-jalabdhi-magnam
krpa-drsti-vrstyati-dinam batanu-
grhanesa mam ajnam edhy aksi-drsyah

Meaning: O unlimited Vishnu! O master! O Lord! Be pleased upon me! I am drowning in an ocean of sorrow and am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me; uplift me and protect me with Your nectarean vision.

(7)

kuveratmajau baddha-murtyaiva yadvat
tvaya mocitau bhakti-bhajau krtau ca
tatha prema-bhaktim svakam me prayaccha
na mokse graho me ‘sti damodareha

Meaning: O Lord Damodara, in Your form as a baby Mother Yasoda bound You to a grinding stone with a rope for tying cows. You then freed the sons of Kuvera, Manigriva and Nalakuvara, who were cursed to stand as trees and You gave them the chance to become Your devotees. Please bless me in this same way. I have no desire for liberation into Your effulgence.

(8)

namas testu damne sphurad-dipti-dhamne
tvadiyodarayatha visvasya dhamne
namo radhikayai tvadiya-priyayai
namo ‘nanta-lilaya devaya tubhyam

Meaning: O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from Your abdomen, which was bound with a rope by Mother Yasoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to Your most beloved Srimati Radharani and to Your unlimited pastimes.

Sarvam Sri Krishnaarppanam.

damodara-Yasotha-Iskcon

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *