கோவிந்த கிருஷ்ண ஜெய், கோபால க்ருஷ்ண ஜெய்


கோவிந்த க்ருஷ்ண ஜெய் கோபால க்ருஷ்ண ஜெய் கோபால பால பால ராதா க்ருஷ்ண ஜெய்

க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஜெய்

கோவிந்த க்ருஷ்ண ஜெய் கோபால க்ருஷ்ண ஜெய் கோபால பால பால ராதா க்ருஷ்ண ஜெய்

கோபிகமால ஹாரிப்யாரி மாயி மீர மனவிஹாரி மதன மோஹன முரளிதாரி க்ருஷ்ண ஜெய்

க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஜெய்

க்ருஷ்ண ஜெய் ராமா க்ருஷ்ண ஜெய் ராதா க்ருஷ்ண ஜெய் பாலா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஜெய்

கோவிந்த க்ருஷ்ண ஜெய் கோபால க்ருஷ்ண ஜெய் கோபால பால பால ராதா க்ருஷ்ண ஜெய்

Krishna-srinivasan

gOvindha krushNa jai gOpAla krshNa jai gOpAla bAla bAla rAdhA krushNa jai

krushNa jai krushNa jai krushNa jai krushNa krushNa krushNa krushNa jai

gOvindha krushNa jai gOpAla krshNa jai gOpAla bAla bAla rAdhA krushNa jai

gOpikamAla hAripyAri mAyi mIra manavihAri madhana mOhana muralidhAri krushNa jai

krushNa jai krushNa jai krushNa jai krushNa krushNa krushNa krushNa jai

krushNa jai rAmA krushNa jai rAdhA krushNa jai bAlA krushNa krushNa krushNa krushNa jai

gOvindha krushNa jai gOpAla krshNa jai gOpAla bAla bAla rAdhA krushNa jai

Meaning:
Victory to Lord Krishna, Gopala. Victory to the Lord of the cowherders and the Lord of Radha.
Victory to Lord Krishna, who wears garlands offered by the Gopis (devotees) and who is the Indweller in the heart of Mira (devotee).
Victory to the enchanting Flute-Player, Lord Krishna. Victory to Thee, O Lord Krishna.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *