ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரம்


தனியன்
ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய: கவிதார்கிக கேஸரீ
வேதாந்தா சார்ய வர்யோமே ஸந்நிதத்தாம் ஸதாஹ்ருதி

ஸ்லோகம் 1
ஞானாநந்தமயம் தேவம் நிர்மலஸ்படிகாக்ருதிம்
ஆதாரம் ஸர்வ வித்யானாம் ஹயக்ரீவம் உபாஸ்மஹே

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *